รายละเอียด J.TEST

รายละเอียดการสอบวัดระดับ J.TEST
คุณสมบัติของผู้สอบ : ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

สถานที่และวันเวลาสอบ
J.TEST ครั้งที่ 149 สอบวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

chula_univ3สถานที่สอบ J-TEST
อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 254 Phyathai Road, Patumwan,
Bangkok Thailand. 10330

** ใช้ประตูใหญ่คณะอักษรศาสตร์ **(ฝั่งถนนอังรีดูนังต์)

เวลาในการสอบและค่าธรรมเนียม
เวลาลงทะเบียน 8.30 น.
เวลาเข้าห้องสอบ 8.45 น.
ระดับ A-C ใช้เวลาในการสอบ 125 นาที เวลาสอบ 9.00 – 11.05 น.
ระดับ D-E ใช้เวลาในการสอบ 105 นาที เวลาสอบ 9.00 – 10.45 น.
ระดับ F-G ใช้เวลาในการสอบ 85 นาที เวลาสอบ 9.00 – 10.25 น.

ค่าธรรมเนียม
ระดับ A-C ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
ระดับ D-E ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
ระดับ F-G ราคา 856 บาท (รวม VAT)

วิธีการสมัครสอบ
สมัครผ่านทางเวปไซต์และโอนเงินผ่านธนาคาร

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
1. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เขียนชื่อและระดับด้านหลังรูป
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร เขียนชื่อและระดับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สำนักงาน J-TEST :
25/2 อาคารนิวแลนด์ ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2662-1849-51

ประกาศนียบัตร

ผู้เข้าสอบทุกคน จะได้รับใบแจ้งผลการสอบ 1 ชุด, ใบเปรียบเทียบคำตอบของตนเองกับคำเฉลย 1 ชุด และในกรณีที่สามารถทำคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรตามระดับความสามารถของตนอีก 1 ชุด สำหรับคำเฉลยข้อสอบนั้น จะลงข้อมูลไว้ในอินเตอร์เน็ตภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังการสอบ

กำหนดการสอบ ประจำปี พ.ศ. 2563

การสอบวัดระดับครั้งที่่ 148 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
การสอบวัดระดับครั้งที่่ 149 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
การสอบวัดระดับครั้งที่่ 150 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การสอบวัดระดับครั้งที่่ 151 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การสอบวัดระดับครั้งที่่ 152 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563
การสอบวัดระดับครั้งที่่ 153 วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

* สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail: info@j-test.org

ข้อควรระวังในสนามสอบ

1 ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบ
2 ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงสนามสอบตามเวลาที่กำหนด (ก่อนเริ่มการสอบประมาณ 30 นาที)
ผู้ที่มาสายเกินกว่า 9.00 น.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3 หลังจากผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว กรุณาวางบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบไว้บนโต๊ะ
4 ผู้เข้าสอบจะต้องนำเอาสิ่งของที่ติดตัวมาอื่นๆ นอกจากบัตรประชาชนและเครื่องเขียนที่จำเป็น ไปไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
5 ก่อนเข้าห้องสอบ กรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลง MP3 ให้เรียบร้อย
6 กรุณากรอกรายละเอียด เลขที่สอบ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ รหัสประเทศ ลงในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน
7 ผู้เข้าสอบจะต้องทำข้อสอบในสนามสอบด้วยความสงบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยหรือเดินไปมาโดยเด็ดขาด
8 ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
9 หากมีคำถามระหว่างเวลาสอบ ให้ยกมือขึ้นเพื่อขอคำแนะนำจากผู้คุมสอบ
10 หลังจากหมดเวลา ให้ส่งกระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบ ส่วนกระดาษคำถามให้ผู้เข้าสอบสามารถนำกลับไปได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบดังกล่าวข้างต้น อาจจะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเข้าสอบ จึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
11 แอร์อาจจะเย็นสำหรับบางท่าน ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
* สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากมาตรฐานการจัดสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องเกินกว่าเวลาที่กำหนด *

**สำหรับผู้ที่เดินทางมาสอบจากต่างจังหวัด ควรระมัดระวังเรื่องเวลา กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง หากไม่สามารถมาสอบได้ทันเวลา ทางสำนักงานให้สิทธิ์เข้าสอบในครั้งที่จะจัดสอบต่อไปได้ ทั้งนี้ รบกวนแจ้งทางเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ **