สมัครสอบครั้งที่ 149 *ปิดรับสมัครแล้ว*

ครั้งที่ 149 : ปิดรับสมัครแล้ว

หมดเขตรับสมัคร/ชำระเงิน/ส่งเอกสาร :  14 กุมภาพันธ์ 2563 (Deadline 14/02/2020)

(ระดับ A-C เปิดสอบเฉพาะรอบเดือน มี.ค/ ก.ค./ พ.ย. เท่านั้น)

“กรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อสอบก่อนตัดสินใจเลือกระดับในการสอบ”

  • การสอบระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ประมาณ JLPT N1-N2 ตัวอย่าง
  • การสอบระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) ประมาณ JLPT N3-N4 ตัวอย่าง
  • การสอบระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ประมาณ JLPT N5 ตัวอย่าง

ตัวอย่างการเขียนคำตอบใน Part เติมคำและแต่งประโยคที่ถูกต้อง ตัวอย่าง

สำคัญ โปรดอ่านให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนทำการสมัครสอบ

Download คู่มือและขั้นตอนการสมัครสอบ

1. การตัดสิทธิ์ในการสอบ กรณีทุจริตในการสอบ

ระบบการตรวจผลสอบของสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบการทุจริตได้ในการสอบจากจำนวนร้อยละคำตอบที่ตอบผิดข้อเดียวกันและเหมือนกัน

ทางสำนักงานจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดทำข้อสอบด้วยความสุจริต และความสามารถของตนเอง หากมีการแจ้งรายงานผลการตรวจพบทุจริตจากสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถออกผลสอบให้ได้ ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าสอบนั้น ๆ ทันที และไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้ รวมถึงมีผลต่อการระงับการสมัครสอบในครั้งต่อไปด้วย

และขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านดูและและระมัดระวัง Answer sheet ของตนเอง ไม่ให้เปิดเผยตลอดระยะเวลาในการสอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง

2. กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนที่จำเป็น (Required) เมื่อกดยืนยันการสอบ จะมี e-mail ตอบกลับทาง e-mail ที่ท่านให้ไว้ กรุณารอ e-mail แล้วจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนใน e-mail ตอบกลับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทุกข้อให้เสร็จสิ้นก่อนวันปิดรับสมัครสอบที่กำหนดไว้ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และจะไม่มีรายชื่อและสิทธิ์ในการเข้าสอบทุกกรณี โดยสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

3. หากยืนยันการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับการสอบได้

4. ผลสอบจะได้รับหลังจากวันที่สอบ 1 เดือน ทางสำนักงาน J.Test ขอสงวนสิทธิ์ในการขอผลสอบล่วงหน้าก่อนกำหนดการออก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบทุกกรณี เว้นแต่ประสงค์จะเลื่อนการสอบสามารถกระทำได้ 1 ครั้งต่อปี หากผู้สมัครสอบท่านใดที่สมัครสอบครบถ้วนแล้ว สามารถแจ้งขอเลื่อนการสอบได้ โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันปิดรับสมัครในครั้งนั้น ๆ หากเกินกำหนดการปิดรับสมัคร สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบให้ได้

* สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากมาตรฐานการจัดสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องเกินกว่าเวลาที่กำหนด *

**สำหรับผู้ที่เดินทางมาสอบจากต่างจังหวัด ควรระมัดระวังเรื่องเวลา กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง หากไม่สามารถมาสอบได้ทันเวลา ทางสำนักงานให้สิทธิ์เข้าสอบในครั้งที่จะจัดสอบต่อไปได้ ทั้งนี้ รบกวนแจ้งทางเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ **

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. ผู้สมัครสอบ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครสอบเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวสอบไปให้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

2. เมื่อทำการสมัครสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์แล้ว ผู้เข้าสอบจะได้รับ E-mail ยืนยันข้อมูลการสมัครของท่าน ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ กรุณากรอก E-mail Address ของคุณให้ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าทางสำนักงานจะสามารถส่งข้อมูลกลับได้อย่างถูกต้อง

3. หลังจากได้รับ E-mail ตอบกลับแล้ว ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนให้ครถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดในการชำระเงิน ดังนี้

  • การสอบระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
  • การสอบระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
  • การสอบระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ราคา 856 บาท (รวม VAT)

ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่บัญชี : 172-3-06753-2

สาขา : สุขุมวิท 43

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน ( โอนทาง ATM เลือกบัญชีออมทรัพย์)

4 . ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานในการสมัครสอบดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบ
  • รูปถ่าย (สี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบไว้ในสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจนทั้ง 2 รูป

(ทางสำนักงานต้องใช้รูปถ่าย ในการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร ท่านใดทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะได้รับ E-mail ตอบกลับ แต่ไม่ได้ส่งรูปถ่ายมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวสอบให้กับท่านได้ และท่านใดที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ จะไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้)

5 . หลักจากชำระเงินแล้วภายใน 7 วันทำการ ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานที่เตรียมจากข้อ 4 ส่งมายังสำนักงาน J.TEST ประเทศไทย โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบ J.TEST” ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย

บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

***กรุณาสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัครในรอบนั้น ๆ (การส่งเอกสารยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หากนำส่งเกินกำหนดจากวันที่นี้ จะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครและการคืนค่าสมัครสอบ)

6 . หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ทางสำนักงานจะทำการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ตอนสมัครสอบ กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ชัดเจน หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและเอกสารมีการตีกลับมา ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางสำนักงานจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งทาง e-mail ก่อนถึงวันสอบประมาณ 3-5 วัน และหากผู้สมัครท่านใดยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบภายใน 3 วันก่อนวันสอบจริง สามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานได้โดยตรงในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

* หากพบปัญหาในการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail Address : info@j-test.org

ข้าพเจ้าได้อ่านหมายเหตุสำคัญข้างต้นเข้าใจดีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ J.Test
คลิกเพื่อ สมัครสอบ J.TEST