J.TESTในประเทศจีน

J.TEST ในประเทศจีน

J.TEST เริ่มจัดให้มีการทดสอบวัดระดับในประเทศจีน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มองค์กรระดับสูงหลายแห่ง ในหลายพื้นที่ ครอบคลุมกว่า 20 มณฑลและเขตปกครองเทศบาล

J.TEST ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจัดหางานรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน คือบริษัท Shanghai Foreign Service จำกัดในการกลั่นกรองและจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น โดยผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับสูงกว่าระดับ C ขึ้นไปจะได้รับการลงทะเบียนในฐานข้อมูลจัดหางานอันดับต้นๆ และจะได้รับการแนะนำและเสนอชื่อให้กับบริษัทต่างๆ เป็นพิเศษ สำหรับผู้เข้าสอบวัดระดับ J.TEST แล้ว การสอบ J.TEST จึงเป็นการเปิดโอกาสการสมัครงานให้กับตนเองที่ได้ผลอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม) ยังได้ประกาศให้การรับรอง J.TEST อย่างเป็นทางการ ผู้เข้าสอบวัดระดับ J.TEST ในประเทศจีนที่สอบผ่าน นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรตามปกติแล้ว ยังจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงแรงงานเพิ่มอีกหนึ่งใบด้วย