สำหรับบริษัทหรือองค์กร

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST IP คืออะไร
เป็นโปรแกรมการจัดการสอบวัดระดับเป็นกรณีพิเศษ สำหรับโรงเรียน บริษัท และองค์กรต่างๆ ตามวันเวลาที่ต้องการ
จุดเด่น – บริษัทหรือองค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้วัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงานของตน– ประหยัดค่าธรรมเนียมในการสอบมากกว่าการเข้าสอบวัดระดับปกติที่สนามสอบทั่วไป และสามารถจัดให้มีการสอบภายในองค์กรของตนเองได้

* กระดาษคำถามที่ใช้ในการสอบ จะถูกเก็บคืนไปทั้งหมด ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ

* ใบแจ้งผลการสอบ ไม่สามารถนำไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับหน่วยงานราชการได้ (กรมตรวจคนเข้าเมือง หรือการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น)

– แต่ละองค์กรสามารถกำหนดวันสอบเองได้ตามความต้องการ

– สามารถออกใบแจ้งผลการสอบตามรายละเอียดของโปรแกรมของแต่ละองค์กรได้ (มีการระบุระดับอย่างชัดเจน) หรือออกใบวิเคราะห์ผลการสอบ ตามความต้องการได้ แต่ไม่สามารถออกประกาศนียบัตรของแต่ละระดับได้

* กรุณาแจ้งผู้เข้าสอบล่วงหน้าด้วยว่า การสอบวัดระดับเป็นกรณีพิเศษภายในองค์กร จะไม่ได้รับ “ประกาศนียบัตร”เช่นเดียวกับการสอบวัดระดับปกติ

**ข้อสอบมีอายุ 2 เดือน นับแต่วันที่จัดส่งข้อสอบครั้งแรก

การจัดการสอบ (พฤษภาคม พ.ศ.2562) เป็นต้นไป
ประเภทการสอบ
การสอบระดับ A-D สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางและขั้นสูง
การสอบระดับ E-F สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น
จำนวนผู้เข้าสอบขององค์กร สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้เมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบรวมแล้วตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
* ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบขั้นต่ำ (7,490 บาท รวม VAT)
จำนวนครั้งในการจัดการสอบ ในระยะเวลา 1 ปี สามารถจัดให้มีการสอบได้สูงสุดถึง 6 ครั้ง
วันที่จัดการสอบ แต่ละองค์กรสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ (แต่ต้องสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์)
สถานที่สอบ แต่ละองค์กรสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ
การควบคุมดูแลการสอบ แต่ละองค์กรรับผิดชอบในการควบคุมการสอบได้ด้วยตนเอง
เวลาที่ใช้ในการสอบ
การสอบระดับ A-D ประมาณ 125 นาที
การสอบระดับ E-F ประมาณ 100 นาที

* ในการสอบทุกครั้ง กรุณาปฏิบัติตาม “คู่มือการจัดการสอบ” อย่างเคร่งครัด

การเก็บกระดาษคำถาม กรุณาเก็บกระดาษคำถามทั้งหมดคืนหลังจากหมดเวลาและส่งมายังสำนักงานประจำประเทศไทยพร้อมกับกระดาษคำตอบ
ค่าธรรมเนียม ทั้งระดับ A-D และ E-F มีค่าธรรมเนียมการสอบ 7,490 บาท (รวม VAT)
* กรณีที่ผู้เข้าสอบมีจำนวนไม่ถึง 10 คน คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 7,490 บาท 
วิธีการสมัคร 1. บริษัทที่มีความประสงค์ที่จัดให้มีการสอบวัดระดับขององค์กร กรุณาดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอให้มีการจัดสอบวัดระดับขององค์กร และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

2. กรุณาส่งแฟกซ์ “แบบฟอร์มขอให้มีการจัดการสอบวัดระดับขององค์กร” และ “ตารางรายชื่อผู้เข้าสอบ” ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว มายังสำนักงานประเทศไทยของ J.TEST (หมายเลขแฟกซ์ 02-662-0341 หรือ e-mail : info@j-test.org)

* กรุณาสมัครก่อนวันสอบล่วงหน้าประมาณ 3-4 สัปดาห์

3. สำนักงานประจำประเทศไทยของ J.TEST จะติดต่อกลับไปภายในเวลา 2 วันทำงาน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

4. กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการสอบ ไปยังเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุโดยสำนักงานประเทศไทยของ J.TEST ดังต่อไปนี้
* ผู้โอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หมายเลขบัญชี 172-3-06753-2
สาขา สุขุมวิท 43
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

5. หลังจากได้รับการยืนยันการโอนเงินค่าธรรมเนียมจากธนาคารแล้ว สำนักงานจะจัดส่งข้อสอบไปยังบริษัทหรือองค์กรของท่านภายในเวลา 15 วันทำงานทางไปรษณีย์ (EMS)

ข้อพึงระวัง ระหว่างการสอบ กรุณาเตรียมเครื่องเล่น CD สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการฟัง และตรวจสอบระดับและคุณภาพของเสียงสำหรับใช้ในการสอบล่วงหน้าด้วย
การแจ้งผลการสอบ สำนักงานจะแจ้งผลการสอบทางอีเมล หลังจากที่สำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับกระดาษคำตอบเป็นเวลา 5 วันทำงาน และจะจัดส่งผลสอบของบริษัทท่านประมาณ 15 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับใบแจ้งผลคะแนนการสอบของบริษัทท่านจากสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ (ส่งแบบ EMS ใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันทำการ)
เอกสารที่จัดส่ง
1 ใบแจ้งผลสอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST IP … (ทุกคนที่เข้าสอบ)
2 รายงานผลการสอบ ….. (สำหรับองค์กรหรือโรงเรียน)
แบบฟอร์มสำหรับบริษัท หรือ องค์กร (ไฟล์ .doc) / แบบฟอร์มสำหรับบริษัท หรือ องค์กร (ไฟล์ .pdf)