JT-005
กำหนดการสอบ-2566

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* ครั้งที่ 171 : วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

* วันปิดรับสมัคร
– วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 (หรือปิดรับสมัครก่อนกำหนดการ หากที่นั่งเต็มตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

***ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบในเดือน มี.ค., ก.ค., พ.ย.*** 

 

ครั้งที่วันที่สอบวันที่ปิดรับสมัครระดับที่เปิดสอบ
ครั้งที่ 172วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565DE / FG
ครั้งที่ 173วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2567วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567AC/ DE / FG
ครั้งที่ 174วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567DE / FG
ครั้งที่ 175วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2567วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567AC / DE / FG
ครั้งที่ 176วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2567วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2567DE / FG
ครั้งที่ 177วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2567วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2567AC / DE / FG

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1849-51 หรือ E-mail: info@j-test.org