JT-005
กำหนดการสอบ-2566

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* ครั้งที่ 175 : วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2567

* วันปิดรับสมัคร
– วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 (หรือปิดรับสมัครก่อนกำหนดการ หากที่นั่งเต็มตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

***ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบในเดือน มี.ค., ก.ค., พ.ย.*** 

ครั้งที่ วันที่สอบ วันที่ปิดรับสมัคร ระดับที่เปิดสอบ
ครั้งที่ 172 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 DE / FG
ครั้งที่ 173 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 AC/ DE / FG
ครั้งที่ 174 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 DE / FG
ครั้งที่ 175 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2567 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2567 AC / DE / FG
ครั้งที่ 176 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2567 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2567 DE / FG
ครั้งที่ 177 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2567 AC / DE / FG

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1849-51 หรือเบอร์โทรศัพท์ 083-989-2110 E-mail: info@j-test.org