JT-004
 • บริษัทหรือองค์กรต่างๆ สามารถนำไปใช้วัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงานของตน
 • ประหยัดค่าธรรมเนียมในการสอบมากกว่าการเข้าสอบวัดระดับปกติที่สนามสอบทั่วไป และสามารถจัดให้มีการสอบภายในองค์กรของตนเองได้
 • แต่ละองค์กรสามารถกำหนดวันสอบเองได้ตามความต้องการ
 • สามารถออกใบแจ้งผลการสอบตามรายละเอียดของโปรแกรมของแต่ละองค์กรได้ (มีการระบุระดับอย่างชัดเจน) หรือออกใบวิเคราะห์ผลการสอบ ตามความต้องการได้ แต่ไม่สามารถออกประกาศนียบัตรของแต่ละระดับได้

*กระดาษคำถามที่ใช้ในการสอบ จะถูกเก็บคืนไปทั้งหมด ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ
**ใบแจ้งผลการสอบ ไม่สามารถนำไปใช้ยื่นเป็นหลักฐานกับหน่วยงานราชการได้ (กรมตรวจคนเข้าเมือง หรือการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น)
***กรุณาแจ้งผู้เข้าสอบล่วงหน้าด้วยว่า การสอบวัดระดับเป็นกรณีพิเศษภายในองค์กร จะไม่ได้รับ “ประกาศนียบัตร”เช่นเดียวกับการสอบวัดระดับปกติ
ข้อสอบมีอายุ 2 เดือน นับแต่วันที่จัดส่งข้อสอบครั้งแรก

 • ประเภทการสอบ
 • การสอบระดับ A-C สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง
 • การสอบระดับ D-E สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง

จำนวนผู้เข้าสอบขององค์กร : สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้เมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบรวมแล้วตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
* ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบขั้นต่ำ (7,490 บาท รวม VAT) กรณีสอบเกิน 10 คน คนต่อไปคนละ 749 บาท

จำนวนครั้งในการจัดการสอบ : ในระยะเวลา 1 ปี สามารถจัดให้มีการสอบได้สูงสุดถึง 6 ครั้ง

วันที่จัดการสอบ : แต่ละองค์กรสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ (แต่ต้องสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์)

สถานที่สอบ : แต่ละองค์กรสามารถกำหนดได้ตามความต้องการ

การควบคุมดูแลการสอบ : แต่ละองค์กรรับผิดชอบในการควบคุมการสอบได้ด้วยตนเอง

เวลาที่ใช้ในการสอบ

 • การสอบระดับ A-C ประมาณ 125 นาที
 • การสอบระดับ D-E ประมาณ 105 นาที
  * ในการสอบทุกครั้ง กรุณาปฏิบัติตาม “คู่มือการจัดการสอบ” อย่างเคร่งครัด.

การเก็บกระดาษคำถาม : กรุณาเก็บกระดาษคำถามทั้งหมดคืนหลังจากหมดเวลาและส่งมายังสำนักงานประจำประเทศไทยพร้อมกับกระดาษคำตอบ

ค่าธรรมเนียม : ทั้งระดับ A-C และ D-E มีค่าธรรมเนียมการสอบ 7,490 บาท (รวม VAT)
* กรณีที่ผู้เข้าสอบมีจำนวนไม่ถึง 10 คน คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 7,490 บาท

วิธีการสมัคร

 • บริษัทที่มีความประสงค์ที่จัดให้มีการสอบวัดระดับขององค์กร กรุณาดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอให้มีการจัดสอบวัดระดับขององค์กร และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
 • กรุณาส่ง “แบบฟอร์มขอให้มีการจัดการสอบวัดระดับขององค์กร” และ “ตารางรายชื่อผู้เข้าสอบ” ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว มายัง e-mail : info@j-test.org *กรุณาสมัครและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 4 สัปดาห์
 • สำนักงานประจำประเทศไทยของ J.TEST จะติดต่อกลับไปภายในเวลา 2 วันทำการ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรุณาโอนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการสอบ ไปยังเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุโดยสำนักงานประเทศไทยของ J.TEST ดังต่อไปนี้
  * ผู้โอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท เจเอส สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี 003-2-94140-0
สาขา สุขุมวิท 33
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์
 • หลังจากได้รับการยืนยันการโอนเงินค่าธรรมเนียมจากธนาคารแล้ว สำนักงานจะจัดส่งข้อสอบไปยังบริษัทหรือองค์กรของท่านภายในเวลา 20 วันทำการทางไปรษณีย์ (EMS)

ข้อพึงระวัง :  ระหว่างการสอบ กรุณาเตรียมเครื่องเล่น CD สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการฟัง และตรวจสอบระดับและคุณภาพของเสียงสำหรับใช้ในการสอบล่วงหน้าด้วย

การแจ้งผลการสอบ : สำนักงานจะแจ้งผลการสอบทางอีเมล หลังจากที่สำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับกระดาษคำตอบเป็นเวลา 5 วันทำงาน และจะจัดส่งผลสอบของบริษัทท่านประมาณ 15 วันทำการ หลังจากที่เราได้รับใบแจ้งผลคะแนนการสอบของบริษัทท่านจากสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ (ส่งแบบ EMS ใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันทำการ)

เอกสารที่จัดส่ง
1. ใบแจ้งผลสอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST IP (ทุกคนที่เข้าสอบ)
2. รายงานผลการสอบ (สำหรับองค์กรหรือโรงเรียน)