J-Test-TH

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

J.Test-C-01
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-AC
2-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-DE
2-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-FG

 เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 169 

เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 169 (จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566)

เปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

ประกาศ วันที่ 19/5/2023

เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 169 ในระดับ A-C, D-E, F-G  ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงกำหนดหากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

> จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบดังต่อไปนี้

ระดับ A-C จำนวน 30 ที่นั่งสอบ

ระดับ D-E จำนวน 100 ที่นั่งสอบ

ระดับ F-G จำนวน 60 ที่นั่งสอบ

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอนในปัจจุบัน  ทาง J.Test จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์ และตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ             
                  หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาง J.Test จะแจ้งผู้เข้าสอบให้ทราบทางช่องทางดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนสอบทุกกรณี  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบให้ได้ 

 

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 • ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน รับทราบ 
 • และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00น.) 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องข้ารับการตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารชั้น 1 หากผลตรวจอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อจากเจ้าหน้าที่อาคาร เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เข้าอาคารและพื้นที่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ทางอาคารได้จัดไว้ และต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของอาคาร และเว้นระยะห่าง รวมถึงงดการพูดคุยส่งเสียงดัง
 • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ
 • หากผู้เข้าสอบติดเชื้อโควิด-19 ก่อนถึงวันที่จัดสอบ ต้องส่งหลักฐาน ATK ที่มีผลเป็นบวก ดูตัวอย่างที่นี่ ส่งมาที่    อีเมล info@j-test.org พร้อมกับแจ้งชื่อและระดับที่สอบ ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่จัดสอบ
Social-Distancing-01
รายละเอียดการสอบ
การเปิดรับสมัครครั้งที่ 169
จำนวนที่นั่งสอบ :  A-C จำนวน 30 ที่นั่ง/ D-E จำนวน 100 ที่นั่ง/ F-G จำนวน 60 ที่นั่ง
วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
วันที่รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
วันที่ปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงกำหนดหากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

เวลาเข้าห้องสอบ/ลงทะเบียน : 08.30 – 08.45 น.
เวลาสอบ : ระดับ A-C 09.00 – 11.05 น. (125 นาที) / ระดับ D-E 09.00 – 10.45 น. (105 นาที) / ระดับ F-G 09.00 – 10.25 น. (85 นาที)
อุปกรณ์ : ดินสอ 2B หรือ HB / ยางลบ / บัตรประจำตัวผู้สอบ / บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ :  ระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) 1,070 บาท / ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) 1,070 บาท / ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท

สถานทีจัดสอบ :  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
วิธีการเดินทาง : โดยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1 ต่อวินมอเตอร์ไซค์ / โดยรถยนต์ส่วนตัว : จอดได้ที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 2 โดยมีค่าบริการวันละ 20 บาท (กรุณานำบัตรมาประทับตราที่รปภ. อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1) / โดยรถประจำทาง : 63, 114, 206, 522

วิธีสมัครสอบ : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเท่านั้น (ทุกช่องการทางโอน)

เช็คผลสอบ : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ สามารถเช็คผลได้ทางเว็บไซต์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิด ก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ได้รับ ส่วนผลสอบฉบับจริงจะได้รับประมาณ 4 สัปดาห์หลังการสอบ

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**
ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนสอบทุกกรณี  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบให้ได้ 
 
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)
นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
 
การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
 • ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
 • ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)  กรณีสอบเกิน 10 คน คนต่อไปคนละ 749 บาท
 • ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป

บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆ หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ