J-Test-TH

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

J.Test-C-01

ปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 175 สำหรับรอบสอบวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบลำดับผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ A-C, D-E, F-G


การเปิดรับสมัครสอบรอบต่อไป จะเปิดหลังจากการจัดสอบรอบก่อนหน้าเสร็จสิ้นลงแล้วประมาณ 7 วันทำการ สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบได้ทางหน้าเว็บไซต์หรือ Facebook page

ประกาศ วันที่ 17/06/2024

 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอนในปัจจุบัน  ทาง J.Test จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์ และตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ             
                  หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาง J.Test จะแจ้งผู้เข้าสอบให้ทราบทางช่องทางดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนสอบทุกกรณี  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบ

 

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 • ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน รับทราบ 
 • และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00น.) 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคารชั้น 1 หากผลตรวจอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อจากเจ้าหน้าที่อาคาร เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เข้าอาคารและพื้นที่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
 • ผู้เข้าสอบจะต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ทางอาคารได้จัดไว้ และต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ของอาคาร และเว้นระยะห่าง รวมถึงงดการพูดคุยส่งเสียงดัง
 • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ
 • หากผู้เข้าสอบติดเชื้อโควิด-19 ก่อนถึงวันที่จัดสอบ ต้องส่งหลักฐาน ATK ที่มีผลเป็นบวก ดูตัวอย่างที่นี่ ส่งมาที่    อีเมล info@j-test.org พร้อมกับแจ้งชื่อและระดับที่สอบ ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่จัดสอบ
Social-Distancing-01
รายละเอียดการสอบ
การเปิดรับสมัครครั้งที่ 175
จำนวนที่นั่งสอบ:  A-C จำนวน 20 ที่นั่ง/ D-E จำนวน 60 ที่นั่ง/ F-G จำนวน 30 ที่นั่ง
วันที่สอบ: วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567
วันที่รับสมัคร: วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
วันที่ปิดรับสมัคร: วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงกำหนดหากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

เวลาเข้าห้องสอบ/ ลงทะเบียน: 08.30 – 08.45 น.
เวลาสอบ: ระดับ A-C 09.00 – 11.05 น. (125 นาที)/ ระดับ D-E 09.00 – 10.45 น. (105 นาที)/ ระดับ F-G 09.00 – 10.25 น. (85 นาที)
อุปกรณ์: ดินสอ 2B หรือ HB/ ยางลบ/ บัตรประจำตัวผู้สอบ/ บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ:
ระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท (รวม vat)
ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท (รวม vat)
ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ค่าธรรมเนียม 856 บาท (รวม vat)

 

สถานทีจัดสอบ:
1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
2. อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: รายละเอียดการเข้าห้องสอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์และอีเมลที่สมัครสอบ
วิธีการเดินทาง:
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
1. การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS: สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1 ต่อวินมอเตอร์ไซค์
2. การเดินทางโดยรถประจำทางสาย: 63, 114, 206 และ 522
3. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว: จอดรถได้ที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 2 โดยมีค่าบริการวันละ 20 บาท (กรุณานำบัตรมาประทับตราที่ รปภ. อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1)

อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS: สถานีสยามและสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ จากนั้นสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย 
2. การเดินทางโดยรถไฟฟ้ามหานคร MRT: สถานีสามย่าน ทางออกที่ 2

3. การเดินทางโดยรถประจำทาง:
ถนนพระรามที่ 1 รถประจำทางสาย 11, 25, 54, 73, 73ก, 79 และ 204
ถนนพระรามที่ 4 รถประจำทางสาย 21, 34, 47, 50, 67, 93, และ 141
ถนนพญาไท รถประจำทางสาย 27, 29, 36, 36ก, 65 และ 501
ถนนอังรีดูนังต์ รถประจำทางสาย 16, 21 และ 141 
4. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว: จอดรถได้ที่อาคารจอดรถ 2 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร โดยมีค่าบริการชั่วโมงละ 15 บาท   

วิธีสมัครสอบ: การรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารเท่านั้น (ทุกช่องทางการโอนเงิน)
ตรวจผลสอบ:

1. ผลสอบแบบออนไลน์ หลังจากวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ สามารถตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมกับวันเดือนปีเกิด ก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ได้รับ
2. ผลสอบฉบับจริง  หลังจากวันสอบประมาณ 4 สัปดาห์ ทางสำนักงานจะจัดส่งให้ผู้สอบทุกท่านทางไปรษณีย์

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**
ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนสอบทุกกรณี  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทางสำนักงานไม่สามารถจัดสอบให้ได้ 
                                
  
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)
นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
 
การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
 • ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
 • ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)  กรณีสอบเกิน 10 คน คนต่อไปคนละ 749 บาท
 • ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป

บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเว็บไซต์ง่ายๆ หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ