J-Test-TH

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ J.TEST เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างประเทศ อย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยเริ่มจัดให้มีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติ พนักงานบริษัท และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เข้ารับการสอบวัดระดับประมาณ 7 หมื่นคนในแต่ละปี

J.Test-C-01

 

update 22/11/2021 : ผู้สมัครสอบครั้งที่ 160 สามาถสามารถตรวขสอบรายชื่อ โดยคลิก “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ” 

update 25/11/2021 : ประกาศสำคัญ!! เรื่องการฉีดวัคซีน สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 160 ทุกท่าน
ตามที่ภาครัฐประกาศกำหนดมาตรการให้สถานประกอบการห้องประชุม อบรม สัมมนา จัดสภาพแวดล้อมการให้บริการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุมและเข้มงวด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID 2019) ทางสถานที่จัดสอบจึงขอกำหนดคุณสมบัติการมีสิทธิ์เข้าพื้นที่สอบ โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านและกรอกรายละเอียด “แบบสอบถามการรับวัคซีนสำหรับผู้เข้าสอบ” ตอบกลับมาพร้อมแนบเอกสารตามที่แจ้ง ภายในวันที่ 10/01/2022
 

ปิดรับสมัครครั้งที่ 160

ทาง J.Test ขอปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 160 เนื่องจากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบโปรดรับทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดในขณะนั้น หรือจากคำสั่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง J.Test อาจจำเป็นยกเลิกการจัดสอบ โดยจะแจ้งให้กับผู้สมัครสอบทุกท่านให้ทราบโดยเร็วที่สุดผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หน้าเวปไซต์, e-mail ของผู้สมัครสอบ และ Facebook fanpage
 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 23/11/2021

เนื่องจากสถานการณ์  COVID-19 ในระลอกใหม่ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน  ทาง J.Test จึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบทุกท่าน โปรดติดตามประกาศจากหน้าเวปไซต์ และตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทาง J.Test จะแจ้งผู้เข้าสอบให้ทราบทางช่องทางดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

  • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00 น.) เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการคัดกรองและการจัดแถวเพื่อเรียกขึ้นอาคาร โดยผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศในการเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่
  • ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการเข้าใช้พื้นที่และตลอดระยะเวลาในการสอบ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร
  • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ
Social-Distancing-01
รายละเอียดการสอบ
การเปิดรับสมัครครั้งที่ 160

จำนวนที่นั่งสอบ : ระดับ F-G จำนวน 45 ที่นั่ง
วันที่สอบ : วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
วันที่รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
วันที่ปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงกำหนดหากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)


เวลาเข้าห้องสอบ/ลงทะเบียน : 08.30 – 08.45 น.
เวลาสอบ : ระดับ D-E 09.00 – 10.45 น. (105 นาที) / ระดับ F-G 09.00 – 10.25 น. (85 นาที)
อุปกรณ์ : ดินสอ 2B หรือ HB / ยางลบ / บัตรประจำตัวผู้สอบ / บัตรประชาชนหรือ Passport
ค่าใช้จ่ายในการสอบ :  ระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) 1,070 บาท / ระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) 856 บาท

สถานทีจัดสอบ :  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียดห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
วิธีการเดินทาง : โดยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางออกที่ 1 ต่อวินมอเตอร์ไซค์ / โดยรถยนต์ส่วนตัว : จอดได้ที่อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 2 โดยมีค่าบริการวันละ 20 บาท (กรุณานำบัตรมาประทับตราที่รปภ. อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1) / โดยรถประจำทาง : 63, 114, 206, 522

วิธีสมัครสอบ : รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารเท่านั้น (ทุกช่องการทางโอน)

เช็คผลสอบ : หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ สามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิด ก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ได้รับ ส่วนผลสอบฉบับจริงจะได้รับประมาณ 4 สัปดาห์หลังการสอบ

** มาสายหมดสิทธิ์สอบ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ**
พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สมัครสอบเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มบุคคลภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้ในราคากลุ่มละ 7,490 บาท (รวม VAT)
นอกจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติในแบบทั่วไปดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว ยังมีการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับองค์กร เช่น นิติบุคคลภายในประเทศไทย หรือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นต่างๆ อีกด้วย
 
การสอบวัดระดับดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีเงื่อนไขคือ  
  • ใช้คำถามของข้อสอบในอดีตที่ผ่านมา
  • ใช้สำหรับกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการวัดระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของพนักงาน หรือนักศึกษา
  • จำนวนผู้เข้าสอบวัดระดับขั้นต่ำคือ 10 คน (ในกรณีที่ผู้เข้าสอบวัดระดับมีจำนวนต่ำกว่า 10 คน สามารถจัดให้มีการสอบวัดระดับได้โดยเหมาจ่ายในราคารวม 7,490 บาท)
  • ไม่มีการออกประกาศนียบัตรเหมือนกรณีการสอบวัดระดับทั่วไป

บริษัทหรือองค์กรที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ขอให้จัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยระบุวัน เวลาที่ต้องการจัดให้มีการสอบวัดระดับ โดยโทรศัพท์หรืออีเมลล์มาที่ ผู้รับผิดชอบการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทหรือองค์กร ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ท่านสามารถเช็คผลได้ทางเวปไซต์ง่ายๆ หลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็จะทราบผลคะแนน และระดับที่ท่านได้รับ