ปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 175 สำหรับรอบสอบวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบลำดับผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ A-C, D-E, F-G

การเปิดรับสมัครสอบรอบต่อไป จะเปิดหลังจากการจัดสอบรอบก่อนหน้าเสร็จสิ้นลงแล้วประมาณ 7 วันทำการ สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบได้ทางหน้าเว็บไซต์หรือ Facebook page

 ประกาศ ณ วันที่ 17/06/2024

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดในขณะนั้น หรือจากคำสั่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง J-Test อาจจำเป็นยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ โดยจะแจ้งให้กับผู้สมัครสอบทุกท่านให้ทราบโดยเร็วที่สุดผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หน้าเวปไซต์, e-mail ของผู้สมัครสอบ และ Facebook fanpage

 ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบสำหรับรอบสอบเดือน มี.ค, ก.ค, พ.ย เท่านั้น 

กรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อสอบก่อนตัดสินใจเลือกระดับในการสอ

***สำคัญ โปรดอ่านให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนทำการสมัครสอบ***

1. ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครสอบเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะการสะกด ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ที่ต้องจัดส่งผลสอบ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

2. เมื่อทำการสมัครสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์แล้ว ผู้เข้าสอบจะได้รับ E-mail ยืนยันข้อมูลการสมัครของท่าน ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ กรุณากรอก E-mail Address ของคุณให้ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าทางสำนักงานจะสามารถส่งข้อมูลกลับได้อย่างถูกต้องและกรุณาตรวจสอบอีเมลจาก J.Test ภายในวันทำการถัดมา หากไม่พบใน inbox กรุณาตรวจสอบใน junk mail อีกครั้ง

3. หลังจากสมัครสอบแล้ว “ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนดตามลำดับโควต้า” จะได้รับอีเมลตอบกลับแจ้งสิทธิ์ในการสมัครสอบและรายละเอียดการชำระเงิน ในวันทำการถัดมา เพื่อยืนยันและดำเนินการชำระเงินเป็นลำดับต่อไป โดยจะต้องชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งจะแจ้งในอีเมลตอบกลับพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน หากท่านใดชำระเงินเกินกำหนดตามที่แจ้งไว้ในอีเมลตอบกลับ จะถือว่าการสมัครสอบนั้นไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและจะให้สิทธิ์กับผู้สมัครในลำดับต่อไป

3. หลังจากได้รับ E-mail ตอบกลับแล้ว ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดในการชำระเงิน ดังนี้

 • การสอบระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
 • การสอบระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
 • การสอบระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ราคา 856 บาท (รวม VAT)

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่บัญชี : 003-2-94140-0

สาขา : สุขุมวิท 33

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*สำหรับท่านใดต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งมาทาง info@j-test.org (ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง)

4 . ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานในการสมัครสอบดังนี้

 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบ (ส่งผ่าน email)
 • รูปถ่าย (สี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบไว้ในสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจนทั้ง 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพิ่มเติม

(ทางสำนักงานต้องใช้รูปถ่าย ในการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร ท่านใดทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะได้รับ E-mail ตอบกลับ แต่ไม่ได้ส่งรูปถ่ายมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวสอบให้กับท่านได้ และท่านใดที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ จะไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้)

5 . ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานที่เตรียมจากข้อ 4 ส่งมายังสำนักงาน J.TEST ประเทศไทย โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบ J.TEST” ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย
บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 083-989-2110

***กรุณาสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัครในรอบนั้น ๆ (การส่งเอกสารยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หากนำส่งเกินกำหนดจากวันที่นี้ จะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครและการคืนค่าสมัครสอบ)

6 . หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้จากหมายเลขประจำตัวสอบ 3 หลักท้ายทางเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดการเข้าห้องสอบและสถานที่จัดสอบจะมีอีเมลแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจัดสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ และบัตรประจำตัวสอบรับได้ที่หน้าห้องสอบ ณ วันที่จัดสอบ

7. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตามหลักแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 ดังนี้

Covid-01

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00 น.) เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการคัดกรองและการจัดแถวเพื่อเรียกขึ้นอาคาร โดยผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศในการเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่
 • ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการเข้าใช้พื้นที่และตลอดระยะเวลาในการสอบ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร
 • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ

หากพบปัญหาในการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2662-1849-51 เบอร์โทรศัพท์ 083-989-2110 หรือ E-mail Address : info@j-test.org

ข้าพเจ้าได้อ่านหมายเหตุสำคัญข้างต้นเข้าใจดีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ J.Test

สมัครสอบ