เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 168 (จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566)

เปิดรับสมัครสอบในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566
 
 ประกาศ ณ วันที่ 17/3/2023
 

เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 168 ในระดับ D-E และ F-G ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงกำหนดหากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

> จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบดังต่อไปนี้

ระดับ D-E จำนวน 100 ที่นั่งสอบ 

ระดับ F-G จำนวน 60 ที่นั่งสอบ 

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดในขณะนั้น หรือจากคำสั่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาง J-Test อาจจำเป็นยกเลิกการจัดสอบวัดระดับ โดยจะแจ้งให้กับผู้สมัครสอบทุกท่านให้ทราบโดยเร็วที่สุดผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หน้าเวปไซต์, e-mail ของผู้สมัครสอบ และ Facebook fanpage

 ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบสำหรับรอบสอบเดือน มี.ค, ก.ค, พ.ย เท่านั้น 

กรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อสอบก่อนตัดสินใจเลือกระดับในการสอบ

***สำคัญ โปรดอ่านให้เข้าใจทุกข้อ ก่อนทำการสมัครสอบ***

1. ผู้สมัครสอบ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครสอบเอง กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวสอบไปให้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

2. เมื่อทำการสมัครสอบผ่านระบบทางเว็บไซต์แล้ว ผู้เข้าสอบจะได้รับ E-mail ยืนยันข้อมูลการสมัครของท่าน ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไว้ กรุณากรอก E-mail Address ของคุณให้ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าทางสำนักงานจะสามารถส่งข้อมูลกลับได้อย่างถูกต้องและกรุณาตรวจสอบอีเมลจาก J.Test ภายในวันทำการถัดมา หากไม่พบใน inbox กรุณาตรวจสอบใน junk mail อีกครั้ง

3. หลังจากสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ตามจำนวนที่กำหนดตามลำดับโควต้า จะได้รับอีเมลตอบกลับแจ้งสิทธิ์ในการสมัครสอบและรายละเอียดการชำระเงิน ในวันทำการถัดมา เพื่อยืนยันและดำเนินการชำระเงินเป็นลำดับต่อไป โดยจะต้องชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งจะแจ้งในอีเมลตอบกลับพร้อมรายละเอียดการชำระเงิน หากท่านใดชำระเงินเกินกำหนดตามที่แจ้งไว้ในอีเมลตอบกลับ จะถือว่าการสมัครสอบนั้นไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและจะให้สิทธิ์กับผู้สมัครในลำดับต่อไป

3. หลังจากได้รับ E-mail ตอบกลับแล้ว ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดในการชำระเงิน ดังนี้

 • การสอบระดับ A-C (ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
 • การสอบระดับ D-E (ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง) ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
 • การสอบระดับ F-G (ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น) ราคา 856 บาท (รวม VAT)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่บัญชี : 009-2-54149-4

สาขา : เอ็มควอเทียร์

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

*สำหรับท่านใดต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งมาทาง info@j-test.org

4 . ให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานในการสมัครสอบดังนี้

 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบ (ส่งผ่าน email)
 • รูปถ่าย (สี) หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ นามสกุล และระดับที่สมัครสอบไว้ในสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจนทั้ง 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนดเพิ่มเติม

(ทางสำนักงานต้องใช้รูปถ่าย ในการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร ท่านใดทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะได้รับ E-mail ตอบกลับ แต่ไม่ได้ส่งรูปถ่ายมายังสำนักงาน ทางสำนักงานจะไม่สามารถออกบัตรประจำตัวสอบให้กับท่านได้ และท่านใดที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบ จะไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้)

5 . ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานที่เตรียมจากข้อ 4 ส่งมายังสำนักงาน J.TEST ประเทศไทย โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบ J.TEST” ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงาน J.TEST ประเทศไทย

บริษัท เจเอส สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

25/2 ชั้น 2 อาคารนิวแลนด์ ซ.สุขุมวิท 33 ถ.สุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

***กรุณาสมัครและปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนภายในวันที่ปิดรับสมัครในรอบนั้น ๆ (การส่งเอกสารยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หากนำส่งเกินกำหนดจากวันที่นี้ จะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครและการคืนค่าสมัครสอบ)

6 . หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ทางสำนักงานจะทำการออกบัตรประจำตัวสอบให้กับผู้สมัคร และจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ตอนสมัครสอบ กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ให้ชัดเจน หากที่อยู่ไม่ชัดเจนและเอกสารมีการตีกลับมา ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางสำนักงานจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งทาง e-mail ก่อนถึงวันสอบประมาณ 3-5 วัน และหากผู้สมัครท่านใดยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบภายใน 3 วันก่อนวันสอบจริง สามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานได้โดยตรงในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

7. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตามหลักแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 ดังนี้

Covid-01

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทางสำนักงานจึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ปฏิบัติตนตามประกาศดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการคัดกรองเบื้องต้นและมาตราการด้านสังคมและเว้นระยะห่าง หากท่านใดไม่ปฏิบัติตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 • ผู้เข้าสอบ จะต้องเข้าห้องสอบภายในเวลา 08.45 น. เท่านั้น หากเกินกว่าเวลานี้ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบควรเผื่อเวลาในการเดินทาง และควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 60 นาที (ควรมาถึงที่อาคารสอบเวลา 08.00 น.) เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการคัดกรองและการจัดแถวเพื่อเรียกขึ้นอาคาร โดยผู้เข้าสอบจะต้องฟังประกาศในการเข้าห้องสอบจากเจ้าหน้าที่
 • ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในการเข้าใช้พื้นที่และตลอดระยะเวลาในการสอบ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าในอาคาร
 • เมื่อสิ้นสุดการสอบแล้ว เจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยเรียกตามแถวและจำกัดจำนวนในการออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องลงจากอาคารทันทีและงดพูดคุยกันหลังจากออกจากห้องสอบ

หากพบปัญหาในการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2662-1849-51 หรือ E-mail Address : info@j-test.org

ข้าพเจ้าได้อ่านหมายเหตุสำคัญข้างต้นเข้าใจดีแล้ว และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ J.Test