เกณฑ์วัดระดับ-AC
  • พิจารณาและระบุความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ Special A จนถึง C ตามคะแนนที่สอบได้จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
  • สำหรับผู้เข้าสอบที่ทำคะแนนได้เกิน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการสอบวัดระดับ
    *** คะแนนในทุกส่วนต้องไม่มีส่วนใดได้ 0 คะแนน จึงจะได้รับประกาศนียบัตร หากได้คะแนนรวมเกิน 600 คะแนนขึ้นไป แต่มีบางส่วนได้ 0 คะแนน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร ***

รายละเอียดของข้อสอบ

>> คำถามการอ่านและการเขียน (Reading comprehensions) ประมาณ 80 นาที

1.คำถามไวยากรณ์ (Grammar & Vocabulary) / 2.คำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading)/ 3.คำถามอักษรคันจิ (Kanji) / 4.คำถามเติมคำและแต่งประโยค (Writing comprehensions)

>> คำถามการฟัง (Listening comprehensions) ประมาณ 45 นาที

1. คำถามจากรูปภาพ (Picture questions) / 2.คำถามจากการอธิบาย (Listening & Reading comprehension) / 3.คำถามการโต้ตอบ (questions & answer) / 4. คำถามจากบทสนทนา (Conversation & explanation)

>> หลังจากจบคำถามอ่านเอาเรื่องและบรรยายแล้ว จะเริ่มคำถามการฟังต่อเนื่องทันที ไม่เว้นเวลาสำหรับหยุดพัก

[คะแนนและการประเมินผล]
>> คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน (อ่านเอาเรื่องและบรรยาย 500 คะแนน, การฟัง 500 คะแนน)

ประกาศนียบัตรและผลการสอบ
<ระดับ Special A> มีผลการสอบตั้งแต่ 930 คะแนนขึ้นไป
มีความสามารถสื่อสารในระดับสูงในเรื่องและสถานการณ์ต่างๆ
(สามารถเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงได้)

<ระดับ A> มีผลการสอบตั้งแต่ 900 คะแนนขึ้นไป (CEFR C2)
มีความสามารถสื่อสารอย่างเพียงพอในเรื่องและสถานการณ์ต่างๆ
(สามารถเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นทั่วไปได้)

<ระดับ Pre A> มีผลการสอบตั้งแต่ 850 คะแนนขึ้นไป
มีความสามารถสื่อสารอย่างเพียงพอในเรื่องและสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนด
(สามารถเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานได้)

<ระดับ B> มีผลการสอบตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป
มีความสามารถสื่อสารอย่างเพียงพอในเรื่องและสถานการณ์ต่างๆ ทั่วไป
(สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานได้)

<ระดับ Pre B> มีผลการสอบตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป (CEFR C1) = N1
สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอในชีวิตประจำวันได้
(สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้) (สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้)

<ระดับ C> มีผลการสอบตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป (CEFR B2) = N2
สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานได้สำหรับบางบริษัทหรือมหาวิทยาลัย (สามารถทำงานที่ใช้ภาษาง่ายๆได้)

<ไม่ผ่าน> มีผลการสอบต่ำกว่า 600 คะแนน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency) N 1 = ผลการสอบ J.TEST ที่ประมาณ 700 คะแนน
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency) N 2 = ผลการสอบ J.TEST ที่ประมาณ 600 คะแนน
* การเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น

เกณฑ์การวัดผลสอบระดับ A-C แยกแต่ละ Part

Part หลัก Part ย่อย จำนวนข้อ คะแนน (ข้อละ) คะแนนรวม

Part

การอ่านและการเขียน

คำถามไวยากรณ์

文法・語彙

40

(ข้อ 1-40)

5 200

คำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ

読解

20

(ข้อ 41-60)

6 120

คำถามคันจิ

漢字

30

(ข้อ 61-90)

4 120

เติมคำและแต่งประโยค

記述

10

(ข้อ 91-100)

6 60
คะแนนรวม  読解計 500

Part 

การฟัง

คำถามจากรูปภาพ

写真

10

(ข้อ 1-10)

5 50

คำถามจากการอธิบาย

聴読解

10

(ข้อ 11-20)

10 100

คำถามการโต้ตอบ

応答

20

(ข้อ 21-40)

10 200

คำถามจากบทสนทนา

会話・説明

15

(ข้อ 41-55)

10 150
คะแนนรวม 聴解計 500
  จำนวนข้อทั้งหมด 155 คะแนนรวมทั้งหมด 1000
**ทุก Part ต้องไม่มี part ใดได้ 0 คะแนน และ มีผลคะแนนรวม 600 คะแนนขึ้นไป**