เกณฑ์วัดระดับ-DE
  • พิจารณาและระบุความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ D จนถึง E ตามคะแนนที่สอบได้จากคะแนนเต็ม 700 คะแนน
  • สำหรับผู้เข้าสอบที่ทำคะแนนได้เกิน 350 คะแนนขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการสอบวัดระดับ
    *** คะแนนในทุกส่วนต้องไม่มีส่วนใดได้ 0 คะแนน จึงจะได้รับประกาศนียบัตร หากได้คะแนนรวมเกิน 350 คะแนนขึ้นไป แต่มีบางส่วนได้ 0 คะแนน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร***

รายละเอียดของข้อสอบ

>> คำถามการอ่านและการเขียน (Reading comprehensions) ประมาณ 70 นาที

1.คำถามไวยากรณ์ (Grammar & Vocabulary) / 2.คำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading)/ 3.คำถามอักษรคันจิ (Kanji) / 4.คำถามเติมคำและแต่งประโยค (Writing comprehensions)

>> คำถามการฟัง (Listening comprehensions) ประมาณ 35 นาที

1.คำถามจากรูปภาพ (Picture questions) / 2.คำถามจากการธิบาย (Listening & Reading comprehension) / 3.คำถามการโต้ตอบ (questions & answer) / 4. คำถามจากบทสนทนา (Conversation & explanation)

>> หลังจากจบคำถามอ่านเอาเรื่องและบรรยายแล้ว จะเริ่มคำถามการฟังต่อเนื่องทันที ไม่เว้นเวลาสำหรับหยุดพัก

[คะแนนและการประเมินผล]
>> คะแนนเต็ม 700 คะแนน (อ่านเอาเรื่องและบรรยาย 350 คะแนน, การฟัง 350 คะแนน)

ประกาศนียบัตรและผลการสอบ
<ระดับ D> มีผลการสอบตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป (CEFR B1) = N3
แม้จะมีส่วนที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มอีกบ้างแต่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานได้

<ระดับ E> มีผลการสอบตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป (CEFR A2) = N4
สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ (เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย)

<ไม่ผ่าน> มีผลการสอบต่ำกว่า 350 คะแนน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency) N 3 = ผลการสอบ J.TEST ที่ประมาณ 500 คะแนน
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency) N 4 = ผลการสอบ J.TEST ที่ประมาณ 350 คะแนน
* การเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น

เกณฑ์การวัดผลสอบระดับ D-E แยกแต่ละ Part

Part หลักPart ย่อยจำนวนข้อคะแนน (ข้อละ)คะแนนรวม

Part

การอ่านและการเขียน

คำถามไวยากรณ์

文法・語彙

30

(ข้อ 1-30)

5150

คำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ

読解

16

(ข้อ 31-46)

580

คำถามคันจิ

漢字

20

(ข้อ 47-66)

480

เติมคำและแต่งประโยค

記述

8

(ข้อ 67-74)

540
คะแนนรวม  読解計350

Part 

การฟัง

คำถามจากรูปภาพ

写真

6

(ข้อ 1-6)

530

คำถามจากการอธิบาย

聴読解

6

(ข้อ 7-12)

1060

คำถามการโต้ตอบ

応答

16

(ข้อ 13-28)

10160

คำถามจากบทสนทนา

会話・説明

10

(ข้อ 29-38)

10100
คะแนนรวม 聴解計350
 จำนวนข้อทั้งหมด112คะแนนรวมทั้งหมด700
**ทุก Part ต้องไม่มี part ใดได้ 0 คะแนน และ มีผลคะแนนรวม 350 คะแนนขึ้นไป**