คุณสมบัติผู้สอบ
ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

วันสอบครั้งต่อไป
J.TEST ครั้งที่ 169 สอบวันอาทิตย์ที่ 16 กรกำาคม พ.ศ. 2566

สถานที่สอบ J-TEST ครั้งที่ 169
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลาในการสอบ
เวลาเข้าห้องสอบ 08.30 – 08.45 น.

ระดับ A-C ใช้เวลาในการสอบ 125 นาที เวลาสอบ 09.00 – 11.05 น.

ระดับ D-E ใช้เวลาในการสอบ 105 นาที เวลาสอบ 09.00 – 10.45 น.

ระดับ F-G ใช้เวลาในการสอบ 85 นาที เวลาสอบ 09.00 – 10.25 น.

ค่าธรรมเนียม
ระดับ A-C ราคา 1,070 บาท (รวม VAT) *เปิดเฉพาะรอบสอบเดือน 3,7,11 
ระดับ D-E ราคา 1,070 บาท (รวม VAT)
ระดับ F-G ราคา 856 บาท (รวม VAT)

วิธีการสมัครสอบ
สมัครผ่านทางเวปไซต์และโอนเงินผ่านธนาคารเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
1. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เขียนชื่อและระดับด้านหลังรูป
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร เขียนชื่อและระดับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

โดยส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สำนักงาน J-TEST :
25/2 อาคารนิวแลนด์ ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2662-1849-51

ประกาศนียบัตร
ผู้เข้าสอบทุกคน จะได้รับใบแจ้งผลการสอบ 1 ชุด, ใบเปรียบเทียบคำตอบของตนเองกับคำเฉลย 1 ชุด, ใบคะแนนเปอร์เซ็นต์ 1 ชุด และในกรณีที่สามารถทำคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรตามระดับความสามารถของตนอีก 1 ชุด ประมาณ 4 สัปดาห์หลังการสอบ

สำหรับคำเฉลยข้อสอบนั้น จะลงข้อมูลไว้ในอินเตอร์เน็ตภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังการสอบและสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทางเวปไซต์ประมาณ 3 สัปดาห์หลังการสอบ

 • ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามสอบ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงสนามสอบตามเวลาที่กำหนด (ก่อนเริ่มการสอบประมาณ 60 นาที)
  ผู้ที่มาสายเกินกว่าเวลาเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • หลังจากผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว กรุณาวางบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบไว้บนโต๊ะ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องนำเอาสิ่งของที่ติดตัวมาอื่นๆ นอกจากบัตรประชาชนและเครื่องเขียนที่จำเป็น ไปไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
 • ก่อนเข้าห้องสอบ กรุณาปิดอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเพลง ให้เรียบร้อย
 • กรุณากรอกรายละเอียด เลขที่สอบ ชื่อ นามสกุล ลงในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน
 • ผู้เข้าสอบจะต้องทำข้อสอบในสนามสอบด้วยความสงบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยหรือเดินไปมาโดยเด็ดขาด
 • ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ
 • หากมีคำถามระหว่างเวลาสอบ ให้ยกมือขึ้นเพื่อขอคำแนะนำจากผู้คุมสอบ
 • หลังจากหมดเวลา ให้ส่งกระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบ ส่วนกระดาษคำถามให้ผู้เข้าสอบสามารถนำกลับไปได้ ผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการสอบดังกล่าวข้างต้น อาจจะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเข้าสอบ จึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • แอร์อาจจะเย็นสำหรับบางท่าน ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

* สำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากมาตรฐานการจัดสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องเกินกว่าเวลาที่กำหนด *

**สำหรับผู้ที่เดินทางมาสอบจากต่างจังหวัด ควรระมัดระวังเรื่องเวลา กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทาง หากไม่สามารถมาสอบได้ทันเวลา ทางสำนักงานให้สิทธิ์เข้าสอบในครั้งที่จะจัดสอบต่อไปได้ ทั้งนี้ รบกวนแจ้งทางเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบ **