JT-005
กำหนดการสอบ-2566

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* ครั้งที่ 165 : วันอาทิตย์ที่  6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

* วันปิดรับสมัคร
– วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 (หรือปิดรับสมัครก่อนกำหนดการ หากที่นั่งเต็มตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

***ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบในเดือน มี.ค., ก.ค., พ.ย.*** (ยกเลิกการสอบในเดือนมี.ค.)

ครั้งที่ วันที่สอบ วันที่ปิดรับสมัคร ระดับที่เปิดสอบ
ครั้งที่ 166 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2565 DE / FG
ครั้งที่ 167 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 AC/ DE / FG
ครั้งที่ 168 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 DE / FG
ครั้งที่ 169 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 AC / DE / FG
ครั้งที่ 170 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 DE / FG
ครั้งที่ 171 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 AC / DE / FG

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1849-51 หรือ E-mail: info@j-test.org