JT-005
กำหนดการสอบ-2564

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* วันที่สอบ
– วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

* วันเปิดรับสมัคร
– วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

***การสอบ J.TEST ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบในเดือน มี.ค., ก.ค., พ.ย.***

ครั้งที่ วันที่สอบ วันที่ปิดรับสมัคร ระดับที่เปิดสอบ
ครั้งที่ 154*ยกเลิก เนื่องจาก COVID-19* วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2563 DE / FG
ครั้งที่ 155 วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
AC / DE/ FG
ครั้งที่ 156 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564
DE / FG
ครั้งที่ 157 วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2564 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
AC / DE/ FG
ครั้งที่ 158 วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564
DE / FG
ครั้งที่ 159 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564
AC / DE/ FG

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1629-30 หรือ E-mail: info@j-test.org