JT-005
กำหนดการสอบ-2566

กำหนดการสอบ J.TEST ครั้งถัดไป
* ครั้งที่ 169 : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566

* วันปิดรับสมัคร
– วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 (หรือปิดรับสมัครก่อนกำหนดการ หากที่นั่งเต็มตามจำนวนที่เปิดรับแล้ว)

***ระดับ A-C เปิดรับสมัครสอบในเดือน มี.ค., ก.ค., พ.ย.*** 

ครั้งที่วันที่สอบวันที่ปิดรับสมัครระดับที่เปิดสอบ
ครั้งที่ 166วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2566วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565DE / FG
ครั้งที่ 167วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566AC/ DE / FG
ครั้งที่ 168วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566DE / FG
ครั้งที่ 169วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566AC / DE / FG
ครั้งที่ 170วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566DE / FG
ครั้งที่ 171วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566AC / DE / FG

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2662-1849-51 หรือ E-mail: info@j-test.org