เกณฑ์วัดระดับ-FG
  • พิจารณาและระบุความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ E จนถึง G ตามคะแนนที่สอบได้จากคะแนนเต็ม 350 คะแนน
  • สำหรับผู้เข้าสอบที่ทำคะแนนได้เกิน 180 คะแนนขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการสอบวัดระดับ

***คะแนนในทุกส่วนต้องไม่มีส่วนใดได้ 0 คะแนน จึงจะได้รับประกาศนียบัตร หากได้คะแนนรวมเกิน 180 คะแนนขึ้นไป แต่มีบางส่วนได้ 0 คะแนน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร***

*ข้อสอบระดับ F-G จะเป็นข้อสอบแบบ multiple‐choice ทั้งหมด

รายละเอียดของข้อสอบ

>> คำถามการอ่านและการเขียน (Reading comprehensions) ประมาณ 60 นาที

1.คำถามไวยากรณ์ (Grammar & Vocabulary) / 2.คำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading)/ 3.คำถามอักษรคันจิ (Kanji) / 4.คำถามแต่งประโยค (Writing comprehensions)

>> คำถามการฟัง (Listening comprehensions) ประมาณ 25 นาที

1.คำถามจากรูปภาพ (Picture questions) / 2.คำถามจากการอธิบาย (Listening & Reading comprehension) / 3.คำถามการโต้ตอบ (questions & answer) / 4.คำถามจากบทสนทนา (Conversation & explanation)

>> หลังจากจบคำถามอ่านเอาเรื่องและบรรยายแล้ว จะเริ่มคำถามการฟังต่อเนื่องทันที ไม่เว้นเวลาสำหรับหยุดพัก

[คะแนนและการประเมินผล]
>> คะแนนเต็ม 350 คะแนน (อ่านเอาเรื่องและบรรยาย 175 คะแนน, การฟัง 175 คะแนน)

ประกาศนียบัตรและผลการสอบ
<ระดับ F> มีผลการสอบตั้งแต่ 250 คะแนนขึ้นไป (CEFR A1) = N5
มีความสามารถระดับผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น / สามารถเดินทางไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเองได้
(* เท่ากับประมาณN5 ของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น)

<ระดับ G> มีผลการสอบตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป
มีความสามารถระดับผ่านเทอมแรกของการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น

<ไม่ผ่าน> มีผลการสอบต่ำกว่า 180 คะแนน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese-Language Proficiency) N 5 = ผลการสอบ J.TEST ที่ประมาณ 250 คะแนน
* การเปรียบเทียบกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น

เกณฑ์การวัดผลสอบระดับ F-G แยกแต่ละ Part

Part หลักPart ย่อยจำนวนข้อคะแนน (ข้อละ)คะแนนรวม

Part

การอ่านและการเขียน

คำถามไวยากรณ์

文法・語彙

25

(ข้อ 1-25)

375

คำถามการอ่านเพื่อความเข้าใจ

読解

10

(ข้อ 26-35)

550

คำถามคันจิ

漢字

10

(ข้อ 36-45)

330

เติมคำและแต่งประโยค

記述

5

(ข้อ 46-50)

420
คะแนนรวม  読解計175

Part 

การฟัง

คำถามจากรูปภาพ

写真

4

(ข้อ 1-4)

520

คำถามจากการอธิบาย

聴読解

3

(ข้อ 5-7)

515

คำถามการโต้ตอบ

応答

14

(ข้อ 8-21)

570

คำถามจากบทสนทนา

会話・説明

10

(ข้อ 22-31)

770
คะแนนรวม 聴解計175
 จำนวนข้อทั้งหมด81คะแนนรวมทั้งหมด350
**ทุก Part ต้องไม่มี part ใดได้ 0 คะแนน และ มีผลคะแนนรวม 180 คะแนนขึ้นไป**